Home >> Artikkelit >> Samarbetsinitiativ mot den borgerliga regeringen

Samarbetsinitiativ mot den borgerliga regeringen

28.06.2007 - 08:02
(updated: 06.06.2016 - 13:48)
Högerns valseger och skapande av en borgerlig regering har skapat en ny situation. De rättigheter som uppnåtts av arbetarrörelsen och medborgarorganisationerna är i allt högre grad i fara. Den borgerliga regeringspolitiken styrs av hårda högervärden och storkapitalets intressen.

FKP:s partikongress vädjar till att bygga upp en front mot regeringens och arbetsgivarkretsarnas högerpolitik. Nu bör de aktiva inom vänstern, fackföreningsrörelsen och medborgarorganisationerna diskutera gemensamma målsättningar och samarbete både lokalt och nationellt i enskilda frågor.

Regeringen tillvaratar de rikas och storföretagens intressen

Centerns, samlingspartiets, de grönas och SFP:s borgerliga regeringsprogram och deras första åtgärder visar att regeringen verkar för de rika och storföretagen.

Regeringen inskränker låginkomsttagarnas redan knappa tillgångar genom att höja avgifter och betona socialskyddets "sporrande funktion". Samtidigt fortsätter den att lätta på de rikas beskattning genom att avskaffa arvsskatten på företag och jordegendom. Regeringen står i beredskap att utforma kommun- och servicestrukturreformen till ett program som inskränker, konkurrensutsätter och privatiserar de här tjänsterna genom att köra över invånarnas åsikter. Regeringen satsar på utbyggande av kärnkraft och stödande av energislukande företag istället för förnybar energi och energibesparing. Regeringen kör ner Arava-systemet. På arbetsmarknaden stöder regeringen åtgärder som ökar företagsvinsterna och försvagar arbetstagarnas avtalssäkerhet.

Den borgerliga regeringen är en regering för EU och Nato. Dess stöd till EU:s grundlag står i konflikt med finländarnas EU-kritiska majoritet. Fredspolitikens målsättningar och militär alliansfrihet har fått ge vika när regeringen intensifierar samarbetet med USA:s regering och Nato - obekymrad om att de flesta finländare motsätter sig USA:s krigspolitik och Nato. Samlingspartiet lobbar för Nato-medlemskap och eftersträvar en seger också i nästa presidentval.

En utmaning för vänstern och facket

Högerns och arbetsgivarkretsarnas frammarsch är en utmaning speciellt för vänstern. I riksdagen behövs naturligtvis en aktiv oppositionspolitik, men det räcker inte. Vänsterns styrka i riksdagen räcker inte till för att avvärja den borgerliga regeringens propositioner. Därför bör fram för allt fackföreningens och medborgarorganisationernas verksamhet förstärkas. Även i kommunerna behövs ett klart alternativ till den av regeringen lanserade marknadsinriktade linje.

Vänstern spelar nu en avgörande roll för att skapa ett klart alternativ till högerpolitiken. "Motsättningens tid" mellan arbete och kapital, mellan fattiga och rika hör verkligen inte till det förgångna. Däremot har vi passerat tiden för den illusoriska konsensuspolitiken.

Initiativ till samarbete mot högern

Vi kommunister föreslår diskussioner om gemensamma målsättningar och samarbete med socialdemokraterna, vänsterförbundet och andra som vill förändra den nuvarande politiken. Gamla tvister och prestigefrågor får inte bli ett hinder för att mobilisera krafterna mot högerns och kapitalets politik. För att utmana högerpolitiken och genomföra en alternativ politik behövs ett brett samarbete, vars avgörande styrka växer fram ur gemensamma diskussioner och verksamhet på arbetsplatser, i bostadsområden, inom fackföreningar och medborgarorganisationer samt inom alternativa forum.

Att bekämpa fattigdom och förbättra grundskyddet

Ingen får lämnas i sticket eller i händerna på den hårda marknaden. Vänstern bör försvara de fattiga och de svaga. Fackföreningen bör också ta ansvar för dem som står utanför arbetslivet och utveckla en gemensam kamp med de arbetslösa, studeranden, pensionärer och andra som är beroende av ett grundskydd.

Det rika Finland har råd att se till att ingen mera behöver leva under fattigdomsgränsen. Vi kommunister föreslår en reform som garanterar minst 800 euro per månad åt varje myndig person som inte annars kan få sin utkomst. Det skulle underlätta situationen för hundratusentals arbetslösa, pensionärer, studeranden, barnfamiljer och handikappade. Dessutom föreslår vi att den beskattningsbara inkomstens undre gräns höjs till 1000 euro per månad och att det stiftas en lag om en minimilön på 1300 euro.

En rättvisare inkomstfördelning och kortare arbetstid

Vi föreslår att vänstern och fackföreningsrörelsen tillsammans ställer upp målet att förkorta arbetstiden till 30 timmar per vecka utan inkomstsänkning. Det är redan hög tid att vänstern och fackföreningsrörelsen gemensamt lyfter fram kampen om inkomstfördelningen mellan arbete och kapital, som efter 1990-talet radikalt har förändrats till kapitalägarnas fördel.

Med hjälp av fackföreningarnas kollektiva styrka är det möjligt på nytt höja lönernas andel av bruttonationalinkomsten med kännbara löneförhöjningar. Med en sådan linje är det möjligt att korrigera också de kvinnodominerade branschernas eftersläpning i löneutvecklingen. En förändring mot en rättvisare inkomstfördelning förutsätter dessutom en skärpning av kapitalinkomstbeskattningen och ett återinförande av förmögenhetsskatten för storkapitalisterna. Företags- och jordegendomarna får inte befrias från arvsskatt.

För en kommunal närservice

De flesta finländare vill utveckla basservicen som en grundrättighet för alla och behålla den som offentlig service som förverkligas av kommunerna själva. Vi föreslår att utvecklingsprogram för grundservicen i kommunerna utarbetas i samråd med invånarna, kommunernas fackmän, vänstern och andra intresserade. I stället för en höjning av avgifterna för barnomsorg, hälsovård och annan service behövs en utökning av den avgiftsfria servicen. I stället för att böja sig för regeringens beslut om kommunernas utgiftsramar bör man kräva en höjning av kommunernas statsandelar, införa kommunalbeskattning av kapitalinkomsterna och övergå till progressiv kommunalskatt.

För en rödgrön klimat- och energipolitik

Klimatförändringen påskyndar anpassandet av ekonomin till ekologiskt hållbara ramar. Det förutsätter en utveckling av användningen av förnybar energi och inbesparande av energi, kollektivtrafik och återvinning av naturresurser. På samma gång måste man överge kapitalets logik som innebär att allt underställs en strävan efter vinst och en anhopning av kapital för anhopningens skull.

Arbetarrörelsen måste gemensamt med medborgarorganisationerna stiga fram och försvara de gröna värden som Gröna förbundet övergav för att bli regeringsdugligt.

För ett annorlunda Europa

Om internationalismen likställs med den Europeiska unionen måste vi anpassa oss till en marknadsdriven utveckling, en odemokratisk beslutsprocess och att en rik elits privilegier stöds på bekostnad av befolkningens majoritet. EU kritiken får inte lämnas som en drivkraft för främlingshat och extremhögerns verksamhet.

Vi anser att det också i Finland bör arrangeras en folkomröstning om det nya grundfördrag som bereds för den Europeiska unionen. Förverkligandet av ett socialt, demokratiskt, ekologiskt och solidariskt Europa förutsätter att samarbetet mellan den europeiska vänstern, fackföreningsrörelsen och de rörelser som motarbetar nyliberalism och krig utvecklas.

Mot krig och Nato

Genom att delta i EU:s och Natos stridskrafter drivs Finland in på en allt farligare väg. Den hotar att föra oss in i konflikter med både utvecklingsländerna och Ryssland. Den använder också allt mera pengar till vapenupprustning.

Vi vädjar till alla stöder en fredspolitik och militär neutralitet för att hålla Finland utanför Nato och även utanför EU:s och Natos stridskrafter.

För en engagerande demokrati

Demokrati har utvecklats som ett resultat av arbetarrörelsens och medborgarorganisationernas kamp. Nu behövs nya initiativ för att överbrygga den klyfta som uppstått mellan folkmajoriteten och beslutsfattarna, för att utveckla en engagerande demokrati och begränsa storföretagens makt.

Vi föreslår bindande folkomröstningar, inte bara om EU:s grundfördrag utan också om kommunsammanslagningar. Medborgarnas möjligheter att påverka mellan valen bör också utökas genom att möjliggöra att en proposition som stöds av t.ex. 50000 medborgare behandlas av riksdagen. Valens proportionalitet måste förbättras genom landsomfattande utjämningsplatser och genom att möjliggöra valförbund mellan valmansföreningar och partier.

FKP:s partikongress 9-10.6.2007:

Svenska